Miejski Klub Sportowy Przasnysz - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb
 • Aktualności:
 • 2019-03-19 TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ
 • 2019-02-28 KOLEJNY TRANSFER
 • 2019-02-27 Pierwszy transfer
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • DRUKARZ WARSZAWA - WISŁA II PŁOCK 1:1
 • KS ŁOMIANKI - HUTNIK WARSZAWA 0:1
 • OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI - HURAGAN WOŁOMIN 2:1
 • MKS CIECHANÓW - MAZUR GOSTYNIN 1:1
 • WKRA ŻUROMIN - MKS PRZASNYSZ 1:4
 • MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI - KASZTELAN SIERPC 1:1
 • ZĄBKOWIA (DOLCAN) ZĄBKI - MŁAWIANKA MŁAWA 4:2
 • POGOŃ II SIEDLCE - KORONA OSTROŁĘKA 2:2
 •        

Losowa galeria

MKS PRZASNYSZ - MKS CIECHANÓW - 6.09.2008R. - ZDJĘCIA AUTORSTWA BOLESŁAWA PRUSA - FOTOREPORTERA TYGODNIKA CIECHANOWSKIE
Ładowanie...

Zegar

Administrator

SPONSORZY I PARTNERZY

 

 


   Patronat honorowy

   Miasta Przasnysz

 

     REALIZACJA ZADANIA

  "Piłka nożna z MKS''

   DZIĘKI DOFINANSOWANIU

              ZE ŚRODKÓW

     MIASTA PRZASNYSZ

www.przasnysz.um.gov.pl/

             REMBUD

 ul. Szosa Ciechanowska 6G
        06-300 Przasnysz

29 7532331 rembud@rembud.pl

 P.P.U.H. " WALDI"
          Waldemar Surmacz
          06-300 PRZASNYSZ

        ul. Pielgrzymkowa 3a/4
drogi-projektowanie-budowa-eksploatacja

ZIPP SKUTERY
Sp. z o.o.

06-300 PRZASNYSZ
ul.LESZNO 40

www.zipp.pl

"Inter - Bor" Sp.j.
Grzegorz i Wojciech Borkowscy
06-300 PRZASNYSZ
Mchowo 101

kamień-kruszywa

 

 

 

 

PIEKARNIA "KLEMENTYNKA"
Klemens Majkowski
06-300 PRZASNYSZ
ul. Baranowska 58


 

 

 

ZAKŁAD BUDOWLANY

JÓZEF I DANIEL

"BOĆKOWSCY

  ul. Matuszewskiego 22

Pan Ryszard Stryjewski

Sklepy spożywcze

w Przasnyszu

 Pan Piotr Lewandowski

KARCZMA ARTEMIDA

Przasnysz, ul. Zawodzie

MLEKOMA
Sp. z o.o.

06-300 PRZASNYSZ

ARA

Zakład Usługowo-Handlowy

Szczepan Toczyński,

Wojciech Stolarczyk.

BANK

SPÓŁDZIELCZY

Oddział w Przasnyszu

Zakład Usług
Hydraulicznych

Stefan KUSKOWSKI

06-300 Przasnysz

ul. Makowska 65

 

HURTOWANIA ANIA 

Pan

Janusz Florczak 


BUDOWNICTWO

PIETRZAK s.c.

06-500 MŁAWA

ul. Płocka 77A

         GUTBRUK

  Tomasz GUTOWSKI


MAX AUTO-KOMIS

"BACŁAWSCY"

SIERAKOWO 50A

90 minut

infoprzasnysz.pl

 

                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety

Czy MKS Przasnysz awansuje do III ligi?

REGULAMIN

                                       Regulamin  Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi

                                                niebędącego  imprezą masową

                                                       

 

Punkt 1 Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy Regulamin meczu piłki nożnej III, i IV Ligi niebędącego imprezą masową (zwany dalej ''Regulaminem'') wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na terenie imprezy.
 2. Teren imprezy (zwany dalej „Stadionem”) obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za okazaniem biletu, identyfikatora, akredytacji, zaproszenia na mecz, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę.

Punkt 2 Sposób organizacji  meczu piłki nożnej

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa kibiców,  a także obowiązki Organizatora na meczach w ramach rozgrywek określonych niniejszym regulaminem.
 2. Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na mecz zakupionego
  i wykorzystywanego zgodnie z warunkami ogólnymi publicznej sprzedaży biletów.
 3. Organizator może zezwolić na wstęp na Stadion na innych warunkach, tj. w szczególności na podstawie identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, innego rodzaju przepustki. Bilety nabyte z nielegalnych źródeł uznaje się za nieważne.
 4. Warunki ogólnej sprzedaży biletów na mecz (jeżeli jest prowadzona) określają ich ważność oraz zasady korzystania z nich.
 5. Organizator zobowiązany jest w terminie umożliwiającym zapewnienie sprawnej organizacji
  i bezpiecznego przebiegu meczu piłki nożnej do zorganizowania narady z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej/Gminnej, organów samorządu gminnego/samorządu powiatowego, organizatora rozgrywek.
 6. Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadającego uprawnienia zgodne z obowiązującymi wymogami lub innej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas meczu z ramienia klubu.
 7. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę osób do zapewnienia bezpieczeństwa podczas  przebiegu meczu piłki nożnej (nie mniejszą niż wymagana regulaminem określonym  przez podmiot prowadzący rozgrywki). Osoby te muszą być ubrane w jednolite, dobrze widoczne kamizelki oraz posiadać w widocznym miejscu wydany przez organizatora meczu identyfikator zawierający numer identyfikacyjny.
 8. Osoby te mają posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia służby informacyjnej lub – porządkowej lub aktualny certyfikat ukończenia szkolenia PZPN „Stewarding – najwyższa jakość Organizacji Imprez”. Na podstawie analizy ryzyka, Organizator może zaangażować do zabezpieczenia meczu wolontariuszy. Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby pobierającej identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, podpis osoby pobierającej identyfikator, datę i godzinę pobrania oraz numer zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub numer certyfikatu PZPN.
 9. Organizator, z uwzględnieniem punktu 2.2 i 2.3  odmawia wstępu na Stadion lub przebywania na nim osobie:
  1. wobec której orzeczono zakaz wstępu na  mecze piłki nożnej a który odnosi się do danego meczu;
  2. rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. nieposiadającej dokumentu pozwalającego na identyfikację osoby uczestniczącej w  imprezie;
  4. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  5. posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały niebezpieczne  pożarowo, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
  6. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  7. używającej przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji,
   a w szczególności zasłaniających twarz;
  8. używającej przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek lub gwizdków,  z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów lub zagrożenia dla zdrowia innych uczestników meczu;
  9. wchodzącej na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
  10. rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy;
  11. rozniecającej lub podsycającej ogień, odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;
  12. głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, o treści politycznej,  religijnej,  ksenofobicznej, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
  13. załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
  14. zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

Punkt 3 Kontrola podczas wejścia na mecz

 1. Członkowie służb  Organizatora  są upoważnieni do wezwania osoby celem poddania się kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie  dla  Bezpieczeństwa i porządku publicznego,  a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.
 2. Osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora) i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź objęte zakazem wstępu na  dany mecz piłki nożnej  nie zostaną wpuszczone na Stadion.
 3. Organizator może wprowadzić dalsze wyjątkowe środki kontroli w celu zapobieżenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia.

Punkt 4 Obowiązki uczestnika meczu piłki nożnej

 1. Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są:
  1. postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;
  2. stosować się do niniejszego Regulaminu oraz  wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej  przez Organizatora).
 2. Jeżeli ktokolwiek poweźmie informację lub wiadomość o szkodzie wyrządzonej w mieniu lub na osobie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (lub upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora).
 3. Wytyczne wydane przez członków służb muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

Punkt 5 Warunki uczestnictwa

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych przedmiotów,  które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu;
  2. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych;
  3. wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
  5. materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
  6. wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem materiałów dopuszczonych przez Organizatora;
  7. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
  8. dużych rozmiarów  drzewców flagowych bądź  banerów; dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
  9. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  10. dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła;
  11. dużych ilości papieru i/lub rolek papieru;
  12. wskaźników  laserowych.
 2. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb Organizatora jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
 3. Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzane:
  1. zwierzęta za wyjątkiem psów – przewodników;
  2. transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m.
 4. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb Organizatora jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.   
 5. Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  2. rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, a w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu wokół boiska bądź samego boiska;
  3. rozniecania i podsycania ognia, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
  4. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  5. wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;
  6. postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
  7. sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenie wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (lub  upoważnionej osoby wyznaczonej  przez Organizatora);
  8. wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla publiczności w tym boisko lub teren wokół boiska/pola gry;
  9. wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
  10. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
  11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  12. zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
  13. stania na siedziskach/krzesełkach na trybunach;
  14. wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.
 6. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu meczu może skutkować, w szczególności: 
 7. wezwaniem do opuszczenia Stadionu oraz możliwością przekazania policji;
 8. anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne mecze organizowane przez Organizatora;
 9. podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
 10. podjęciem działań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Punkt 6  Rejestracja podczas przebiegu meczu piłki nożnej

 1. Osoby obecne na meczu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Bez zgody organizatora  osoby obecne na meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub meczu (w tym wyniku, statystyki, informacji lub innych danych dotyczących meczu) do użytku innego niż prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub meczu w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie w takich działaniach.

 

Punkt 7 Zakres stosowania

 1. Przepisy niniejszego regulaminu są obowiązujące w całości dla rozgrywek III i IV Ligi oraz meczów Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego, których gospodarzami są kluby III i IV Ligi.

                                                                                              Organizator                                               

 

 

Reklama

Ostatnie spotkanie

WKRA ŻUROMIN 1:4 MKS PRZASNYSZ
2018-11-17, 13:00:00
     

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
DRUKARZ WARSZAWA 1:1 WISŁA II PŁOCK
KS ŁOMIANKI 0:1 HUTNIK WARSZAWA
OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI 2:1 HURAGAN WOŁOMIN
MKS CIECHANÓW 1:1 MAZUR GOSTYNIN
WKRA ŻUROMIN 1:4 MKS PRZASNYSZ
MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 1:1 KASZTELAN SIERPC
ZĄBKOWIA (DOLCAN) ZĄBKI 4:2 MŁAWIANKA MŁAWA
POGOŃ II SIEDLCE 2:2 KORONA OSTROŁĘKA

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
MAZUR GOSTYNIN - POGOŃ II SIEDLCE
KORONA OSTROŁĘKA - OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI
HURAGAN WOŁOMIN - KS ŁOMIANKI
HUTNIK WARSZAWA - WISŁA II PŁOCK
ZĄBKOWIA (DOLCAN) ZĄBKI - DRUKARZ WARSZAWA
MŁAWIANKA MŁAWA - MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI
KASZTELAN SIERPC - MKS PRZASNYSZ
WKRA ŻUROMIN - MKS CIECHANÓW

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kalendarium

23

03-2019

sobota

24

03-2019

niedziela

25

03-2019

pon.

26

03-2019

wtorek

27

03-2019

środa

28

03-2019

czwartek

29

03-2019

piątek

Wyszukiwarka

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 327, wczoraj: 573
ogółem: 2 360 784

statystyki szczegółowe

Kontakty

Zczuba.tv

Sport.pl